Створення: 29.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/04/2017

Приватне акціонерне товариство «Виробниче договірне об’єднання Асоціація «Південна», місцезнаходження Кропивницька обл., Бобринецький р-н, с. Червона Долина, Витязiвське шосе, 1, скликає загальні збори акціонерів 28 квітня 2017р. о 16:00 за своїм місцезнаходженням, адмінприміщення, кімн. № 1, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії, та прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання голови зборів та секретаря зборів.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати діяльності Товариства за 2016р.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
 7. Розподіл прибутку Товариства за 2016р.
 8. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2016р.
 9. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 10. Припинення повноважень та обрання Директора.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

Лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Радіонова Лариса Гар’ївна з припиненням її повноважень після закінчення зборів та оформлення протоколу про підсумки голосування. Обрати головою загальних зборів акціонерів Ткачука Юрія Михайловича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шарапу Іллю Вячеславовича.

Питання 2:

Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії у відведеному формою бюлетеня місці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

По всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

Звіт Виконавчого органу (директора) про результати діяльності Товариства за 2016р.затвердити.

Питання 5:

Звіт та висновки ревізора по балансу товариства за 2016р. затвердити.

Питання 6:

Звіт директора про результати діяльності за 2016р. затвердити.

Питання 7:

Затвердити порядок розподіл прибутку Товариства за 2016 рік, в сумі 28 603 тис. грн., у наступних напрямках:

- 8 603 тис. грн. – спрямувати на формування резервного капіталу Товариства;

- 4 000,0 тис. грн. – спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства;

- 16 000,0 тис. грн. – спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства пропорційно належних їх часткам у статутному капіталі..

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 10 травня 2017 року. Повідомити акціонерів Товариства, які мають право на отримання дивідендів, згідно переліку складеному на 10 травня 2017р., про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом повідомлення кожного акціонера електронною поштою».

Питання 8:

Схвалити наступні значні правочини, які були вчинені Товариством у 2016 році:

- договір поставки № АП-24-06/16 від 20 червня 2016 року, укладений між Товариством та ТОВ «Таврія-В» м. Одеса (код ЄДРПОУ 19202597), кукурудзи врожаю 2015 року, з наступними істотними умовами: ціна однієї тони кукурудзи без ПДВ – 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 копійок, кількість – 3 000 тони кукурудзи 2015 року врожаю +/- 10 %; поставка здійснюється на умовах FCA зі складу Продавця, згідно з Інкотермс 2010, загальна сума договору з ПДВ – 14 400 000,00 гривень;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 184-Ф від 24 червня 2016 року та додатковий договір № 1 від 31 жовтня 2016 року до договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 184-Ф від 24 червня 2016 року, укладені між Товариством та ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» м. Херсон (код ЄДРПОУ 19368062), з наступними істотними умовами: загальний розмір допомоги, яка надійшла Товариству від ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл» – 30 000 000,00 гривень без ПДВ, термін повернення допомоги – до 31 грудня 2017 року;

- договір поставки № 60118999 від 19 серпня 2016 року, укладений між Товариством та ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» м. Київ (код ЄДРПОУ 25394566), соняшнику врожаю 2016 року, з наступними істотними умовами: ціна однієї метричної тони соняшнику – еквівалент 399 доларів США, кількість – 4 500,00 тон +/- 5 %; поставка здійснюється на умовах DAT згідно з Інкотермс 2010, базова вартість товару з ПДВ – 45 318 420,00 гривень.

Питання 9:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- уповноважити Стефанюка Василя Федоровича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 10:

Припинити повноваження (відкликати) Директора товариства Носовського Віктора Григоровича. Обрати до переобрання Директором товариства Стефанюка Василя Федоровича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: pivdenna.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 квітня 2017р.

З матеріалами зборів можна ознайомитися в робочі дні з 11.00 до 16.00, звернувшись у приймальні до директора Носовського В.Г.

Реєстрація учасників зборів 28 квітня 2017р. з 15.20 до 15.50 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 101118/92363.
 • Основні засоби 1404/15540.
 • Довгострокові фін. інвестиції 0/0.
 • Запаси 25213/29388.
 • Сумарна дбт заборгованість 50066/3211.
 • Грошові кошти 11276/41518.
 • Власний капітал 91068/87465.
 • Статутний капітал 1614/1614.
 • Прибуток 28603/51153.
 • Поточні зобов’язання 9786/4898.
 • Кількість акцій 161379/161379.
 • Чисельність працівників 48/35.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 60(2565) від 29.03.17.