Створення: 26.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Виробниче договірне об’єднання Асоціація «Південна», місцезнаходження Кропивницька обл., Бобринецький р-н, с. Червона Долина, Витязiвське шосе, 1, скликає загальні збори акціонерів 30 квітня 2018р. о 16:00 за своїм місцезнаходженням, адмінприміщення, кімн. № 1, з таким проектом порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.

3.Звіт Виконавчого органу (директора) про результати діяльності Товариства за 2017р.

4.Звіт та висновки ревізора по балансу Товариства за 2017р.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку минулих років та покриття збитків Товариства.

6.Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

Лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Радіонова Лариса Гар’ївна з припиненням її повноважень після закінчення зборів та оформлення протоколу про підсумки голосування. Обрати головою загальних зборів акціонерів Ткачука Юрія Михайловича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шарапу Іллю Вячеславовича.

Питання 2:

По всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 3:

Звіт Виконавчого органу (директора) про результати діяльності Товариства за 2017р. затвердити.

Питання 4:

Звіт та висновки ревізора по балансу Товариства за 2017р. затвердити.

Питання 5:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. На капітальні інвестиції, безпосередньо на оновлення виробничого обладнання, використати 630 468,00 (шістсот тридцять тисяч чотириста шістдесят вісім грн.) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році у сумі 9 793 429,00 (дев’ять мільйонів сімсот дев’яносто три тисячі чотириста двадцять дев’ять грн.) гривен покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Питання 6:

- відповідно до вимог статуту Товариства, затвердженого на чергових загальних зборах акціонерів 28.04.2017 року, попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, загальною сукупною вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, гранична сукупна вартість яких не перевищує 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн., із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: pivdenna.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Стефанюка В.Ф., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;

- ознайомитися з формою бюллетеня для голосування;

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 161 379 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 161 379 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 квітня 2018р.

Реєстрація учасників зборів 30.04.2018р. з 15.20 до 15.50 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

Усього активів 101118/66467.

Основні засоби 1404/11676.

Запаси 25213/35416.

Сумарна дбт заборгованість 50066/12049.

Грошові кошти 11276/6891.

Власний капітал 91068/65275.

Статутний капітал 1614/1614.

Поточні зобов’язання 9786/1007.

Прибуток 28603/0.

Кількість акцій 161379/161379.

Чисельність працівників 48/41.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 58(2811) від 26.03.18.